PROGRAM KONTROLE NAPUŠTENIḪ ŽIVOTINJA

Dobrobit životinja

Program kontrole-Koalicija za zivot

S obzirom da je zakon o dobrobiti životinja stupio 2009. godine i da se problem do sada nije rešio te da je situacija sve ozbiljnija po pitanju postizanja ciljeva dobrobiti životinja koja su prouzrokovana zbog neprimenjivanja zakona o dobrobiti životinja (jer lokalne samouprave nisu ozbiljno pristupile nadzoru i kontroli domaćinstvima u kojima se drže životinje) a u ovom konkretnom slučaju kućnih ljubimaca, pasa i mačaka, takođe nisu ni postupile u skladu sa članom 54. zakona o dobrobiti životinja i nisu izradile program kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka. Iz svega navedenog izrodila se potreba da se izradi predlog programa kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka, kao program koji bi trebale usvojiti sve lokalne samouprave i sprovoditi ga na celoj teritoriji Republike Srbije.

PROGRAM KONTROLE I SMANJENJA POPULACIJE NAPUŠTENIH PSA I MAČKA NA TERITORIJI JED.LOKALNE SAMOUPRAVE

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o zaštiti životinja (“Službeni glasnik RS”, br. 41/2009) i člana 13. Statuta opštine —–( Službena gl. ) Skupština opštine ———– —– — —– na sednici održanoj ___________________ god., donosi:

Program kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka na teritoriji jedinice lokalne samouprave

Program kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka na teritoriji jedinice lokalne samouprave

I. Ovim Programom uređuje se kontrola i smanjenje populacije napuštenih pasa i mačaka na teritoriji jedinice lokalne samouprave prema specifičnostima životne sredine.

II. Veliki broj napuštenih pasa i mačaka na teritoriji jedinice lokalne samouprave u velikoj meri je rezultat neodgovornog ponašanja vlasnika, građana i prirodnog razmnožavanja. Tačan broj napuštenih pasa i mačaka je veoma teško utvrditi, jer postoji veliki broj vlasnika pasa ili mačaka koji se svesno ili nesvesno razmnožavaju i napuštaju svoje kućne ljubimce, što doprinosi povećanju broja pasa na javnim površinama lokalne samouprave. vladina jedinica. Članom 66. Zakona o zaštiti životinja („Službeni glasnik RS“, broj 41/2009) propisano je da je organ jedinice lokalne samouprave dužan da obezbedi sklonište ako se na njenoj teritoriji nalaze napuštene životinje. Organ jedinice lokalne samouprave dužan je da obezbedi prikupljanje, prevoz i odlaganje napuštenih i izgubljenih životinja, kao i da im pruži pomoć, negu i smeštaj u prihvatilište u skladu sa ovim zakonom. Organ jedinice lokalne samouprave je dužan da napuštenim i izgubljenim životinjama koje su bolesne ili povređene pruži odgovarajuću veterinarsku pomoć i da obezbedi da se neizlečivo bolesne ili povređene životinje liše života u skladu sa ovim zakonom. Da bi se rešio problem napuštenih pasa i mačaka, neophodna je puna saradnja nadležnog ministarstva, lokalne samouprave, javnih komunalnih i drugih javnih preduzeća, veterinarskih službi i udruženja za zaštitu životinja, kao i građana.

III. Ciljevi donošenja ovog programa su: 1. socijalno osiguranje – smanjenje napada na građane, kao i narušavanja javnog reda i mira, 2. ekonomsko – smanjenje troškova u slučaju odštetnih zahteva građana, 3. zdravlje – sprečavanje širenja i prenošenja zaraznih bolesti, kao i bolesti uobičajenih za ljude i životinje (zoonoza), 4. higijensko-ekološki – sprečava se razbacivanje otpada iz kontejnera za sakupljanje otpada i sprečava zaprljanje javnih površina, 5. edukativni – podizanje ukupne svesti svih građana, i6. human tretman prema životinjama – human tretman prema životinjama je mera koja je u interesu i ljudi i životinja.

IV. Ciljevi utvrđeni tačkom 3. ovog programa realizovaće se sledećim merama:

1. registracija i obeležavanje napuštenih pasa i mačaka Povećava se populacija napuštenih pasa i mačaka zbog neadekvatnog odnosa vlasnika, odnosno čuvara pasa i mačaka. S obzirom da veliki broj vlasnika, odnosno vlasnika pasa i mačaka napušta svoje životinje, neophodno je izvršiti registraciju i obeležavanje ovih životinja, kao i stimulaciju vlasnika, odnosno vlasnika pasa i mačaka. , da ih obeležite, vakcinišete i sterilišete.

2. Izgradnja skloništa. Obaveza izgradnje prihvatilišta propisana je članom 66. Zakona o zaštiti životinja, prema kojem je jedinica lokalne samouprave dužna da obezbedi sklonište ako se na svojoj teritoriji nalaze napuštene životinje, da obezbedi sakupljanje, transport i odlaganje životinja. napuštenih i izgubljenih životinja, kao i da im pruži pomoć, negu i smeštaj u prihvatilište.

3. Sterilizacija napuštenih pasa i mačaka Sterilizaciju i hiruršku intervenciju obavlja veterinar, obuhvataju histerektomiju jajnika ženki i kastraciju mužjaka, a koristiće se u terapijske svrhe i kontrolu populacije. Ovom merom najefikasnije se smanjuje populacija napuštenih pasa i mačaka, reguliše populacija pasa i mačaka u vlasništvu, kao i njihovo nekontrolisano razmnožavanje u prihvatilištu nakon odlaganja sa javnih površina lokalne samouprave.

4. Udomljavanje, Udomljavanje napuštenih pasa i mačaka iz prihvatilišta je najhumaniji način zbrinjavanja i tom prilikom moraju biti vakcinisani, sterilisani i obeleženi. Saradnja sa društvima za zaštitu životinja mora biti na najvišem nivou kako bi se građani informisali o mogućnostima udomljavanja pasa iz prihvatilišta da bi se postigao očekivani efekat.

5. Edukacija i informisanje vlasnika ili držaoca životinja o karakteristikama i potrebama životinja i zakonskim obavezama vlasnika ili držaoca (edukacija i informisanje). Edukacija je da se vlasnici životinja i građani upoznaju sa karakteristikama i potrebama životinja, sopstvenim motivima za držanje životinja, zakonskim obavezama vlasnika životinja.Osim toga, građani moraju da se upoznaju sa elementima ovog programa kako bi bolje razumeli prava i odgovornosti svih učesnika u lancu rešavanja problema, posebno obaveza vlasnika ili držaoca životinje.Informisanje putem medija igra veoma važnu ulogu u edukaciji i podizanje svesti građana o problemu napuštenih životinja.

6. Druge mere u skladu sa zakonom Druge mere u skladu sa zakonom, u okolnostima i na način predviđen Zakonom o zaštiti životinja, kao i druge mere u cilju smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka. Strategija CNR „uhvati-sterilizuj-pusti” je metoda koja je uvedena kao humana alternativa eutanaziji koja nije dovoljno dobro uticala na prisustvo napuštenih pasa u društvu, pa moramo prihvatiti i preporuke Svetske organizacije. za zdravlje životinja (OIE) u obzir. Svetska organizacija za zdravlje životinja (OIE) preporučuje da programi kontrole populacije uličnih životinja moraju biti zasnovani na humanim metodama, pre svega na sterilizaciji.

7. Veličina populacije može se najefikasnije kontrolisati ako se, u skladu sa članom 55. Zakona o zaštiti životinja, uvede obavezna besplatna sterilizacija i kastracija vlasničkih pasa i mačaka o trošku budžeta jedinice lokalne samouprave, jer ako se ima u vidu da su opštine uložile novac u angažovanje zooloških vrtova -higijena koji su svoje usluge pružali za ugovorenu sumu novca i to još uvek nije rešilo probleme jedinice lokalne samouprave i da su psi i dalje prisutni uprkos uklanjanju pse sa javnih površina, kao i da je jedinica lokalne samouprave morala da izvrši novčane uplate građanima za odštetne zahteve zbog ujeda napuštenih pasa. Ako pogledamo ovakav način rešavanja problema sa napuštenim psima i mačkama i uzmemo u obzir finansijsku konstrukciju novca utrošenog za rešavanje problema sa napuštenim psima, dolazimo do zaključka da rešenje nije došlo sve dok milioni novca od budžet je potrošen. Prema preporuci Svetske organizacije za zdravlje životinja (OIE) da je sterilizacija jedna od najefikasnijih metoda i da sterilizacija i kastracija vlasničkih pasa i mačaka u početku zaustavlja reprodukciju koja završava u domaćinstvima na javnim površinama lokala. jedinica samouprave. Iz navedenih razloga, preporučuje se jedinicama lokalne samouprave da na teret budžeta lokalne samouprave izdvoje sredstva za finansiranje obavezne besplatne sterilizacije i kastracije vlasničkih pasa u skladu sa članom 55. Zakona o zaštiti životinja. -državne jedinice, kao i uvođenje naknade za vlasničke pse i mačke čiji vlasnici odbijaju da sterilišu svoje pse i mačke, a preporučena naknada bi bila kao jedna sterilizacija. Ova strategija se ne primenjuje na registrovane odgajivačnice koje su registrovane u skladu sa pravilnikom o uslovima koje odgajivačnice moraju da ispunjavaju, a koji propisuje Ministarstvo (Sl. glasnik RS, br. 14/2012).

V. Na teritoriji jedinice lokalne samouprave poslove prikupljanja, odvoženja i zbrinjavanja napuštenih pasa i mačaka u prihvatilište jedinice lokalne samouprave obavlja utvrđena zoo-higijena lokalne samouprave. jedinica. Vakcinaciju, sterilizaciju, čipovanje vrši stručno lice propisano Zakonom o veterinarstvu (Sl. glasnik RS, br. 91/2005).Usvajanje vrši odgovorno lice prihvatilišta uz prisustvo i veterinara. kako sa saradnjom sa udruženjima i građanima.

VI. Uspostavljanje svih vidova saradnje sa građanima, organizacijama i institucijama koje djeluju u ovoj oblasti.

Humano i efikasno rešavanje problema napuštenih pasa ili mačaka podrazumeva, pre svega, saradnju lokalne samouprave sa građanima, komunalnim preduzećima, veterinarskim stanicama, udruženjima i nadležnim ministarstvima, odnosno veterinarskom inspekcijom. Predviđeni su svi oblici saradnje koji mogu doprineti trajnom rešavanju ovog problema, a za sprovođenje ovog Programa odgovorni su vlasnici i držaoci životinja, svi drugi organi i organizacije, ustanove, udruženja i građani.

Glavni nosilac i koordinator realizacije ovog programa je Opštinska uprava opštine. Opštinska uprava opštine – Odeljenje nadležno za komunalne poslove u saradnji sa Odeljenjem nadležnim za poslove budžeta i nadležnim komisijama dužno je da podnosi izveštaje Skupštini opštine i predsedniku opštine o realizaciji aktivnosti predviđenih Programom. na kraju svake kalendarske godine.

Jedinica lokalne samouprave mora da sprovodi sve aktivnosti u saradnji sa veterinarskom inspekcijom u cilju obezbeđenja sprovođenja Zakona o zaštiti životinja i Zakona o veterinarstvu kao i pratećih podzakonskih akata.

Sredstva za realizaciju ovog programa biće obezbeđena posebno za svaku kalendarsku godinu u budžetu opština na teritoriji Republike Srbije.

Ostala sredstva obezbeđena u skladu sa zakonom (finansiranje iz donacija, projekata i sl.) koristiće se za sprovođenje mera za realizaciju ovog programa.

Prioritete u finansiranju, sredstva i rokove, na predlog Opštinske uprave opštine i nadležnih komisija, utvrđuje Skupština opština svake godine, najkasnije do januara tekuće godine, a po potrebi i tokom godine.

Program kontrole i smanjenja populacije pasa i mačaka na teritoriji Republike Srbije objavljuje se u “Službenom glasniku” kao iu Službenom listu Oštinja.

O NAMA

Koalicija Za Život je međunarodna neprofitna nevladina organizacija,
osnovana i registrovana u avgustu 2015. godine u Beogradu,
Srbija gde se i njeno sedište nalazi.

PRATITE NAS

SOCIAL-YOU-TUBEKOALICIJA-ZA-ZIVOT