ODGOVORNO VLASNIŠTVO

Briga o svojim životinjama

Odgovorno vlasnistvo-Koalicija za zivot

Kao pobornici dobrobiti životinja, Koalicija za život veruje da gde god se ukaže potreba da se poradi na upravljanju populacijom napuštenih pasa i mačaka, to se treba učiniti na najhumaniji mogući način, što bi konačno i dovelo do unapređenja opšte dobrobiti napuštenih životinja. Kao nevladina organizacija, takođe verujemo da se upravljanjem populacijom napuštenih zivotinja treba otpočeti od baze a to je odgovorno vlasništvo i realizovati ga što je efektivnije moguće.

Osnovno pravilo u vezi sa odgovornim vlasništvom životinja je da vlasnici pruže svu potrebnu i odgovarajuću brigu svojim životinjama. Ova obaveza staranja znači da vlasnici moraju izdvojiti određena sredstva, hranu, vodu,veterinarski nadzor, lečenje i socijalnu interakciju koja je neophodna za svakog psa kako bi zadržao potreban nivo zdravlja, socijalizacije uslova u kojima životinja živi. U tom smislu, pravilo pet prava za ljubimce bi moglo da posluži kao dobar vodič. Dužnost vlasnika je takođe da u što većoj meri smanji mogući rizik da se njihov pas slobodno bez nadzora kreće javnim površinama i da bude u nekontrolisanom kontaktu sa drugim životinjama.

Pravo da ne budu gladni i žedni, pravo na udobnost, pravo na život bez boli i patnje, povreda i bolesti, pravo na mogućnost da se ponašaju u skladu sa svojom prirodom, pravo na život bez straha i zlostavljanja. Pojam odgovornog vlasništva je na “velika vrata” ušao u skoro pa svakodnevnu upotrebu, ali smatramo da mnogim vlasnicima ljubimaca nije baš u potpunosti jasno šta je u stvari značenje tih reči ODGOVORNO VLASNIŠTVO. Mnogi od njih nisu svesni da je njihova obaveza da promovišu etički ispravan društveno odgovoran i zakonit odnos vlasnika prena njihovim kućnim ljubimcima. U Srbiji termin odgovorno vlasništvo dobija vaznu ali floskulativnu ulogu u glavnom u slučajevima medijske hajke protiv napuštenih životinja – kućnih ljubimaca, kroz senzacionalističke naslove o ujedima agresivnih krvoločnih pasa ili čitavih čopora što vrlo često ima sliku otvorenog poziva ba ubijanje na bilo koji način, istrebljenje napuštenih životinja, a u pitanju je veoma ozbiljna i bitno složenija tema koja zahteva mnogo ozbiljniji pristup.

Da li u opšte ljudi znaju šta je u stvari odgovorno vlasništvo, šta obuhvata taj termin ?!

Termin odgovornog vlasništva obuhvata:

1. Odgovoran odnos vlasnika prema svom ličnom ljubimcu.
2. Odgovoran odnos vlasnika ljubimca prema drugim životinjama i ljudima.

Odgovoran vlasnik bi trebao da zna i razume suštinu odgovornog vlasništva i da se toga dosledno pridržava. Jedino tako i na taj način bi i sam vlasnik, njegov ljubimac i njihova okolina bili zdravi i bezbedni.Opstanak kucnog ljubimca i on sam u potpunosti zavise od vlasnika. Za uzvrat, kucni ljubimac svojim prisustvom oplemenjuje i čini život svog vlasnika ispunjenijim i srećnijim.I upravo zato vlasnik ima moralnu i zakonsku obavezu da se stara o svom ljubimcu i da ispunjava sve njegove životne potrebe.

Odgovoran vlasnik je:

– Sterilisao-kastrirao svog ljubimca, vakcinisao i čipovao i uveden je u bazu podataka.
– Dva puta godišnje vodio na preventivne veterinarske kontrole i redovnu vakcinaciju.
– Brine o pravilnoj ishrani koje treba da podmiruju njegove dnevne potrebe za hranom i vodom odgovarajućeg kvaliteta.
– Da dom odgovornog vlasnika bude prilagođen ljubimcu.
– Prevencija od mogućeg povređivanja , električnih kablova, utikača,kućnih aparata, hemikalija,lekova ili da izađe izvan kuce-kucnog dvorišta bez nadzora.
– Vodi računa o higijeni svog ljubimca i čisti za svojom životinjom na javnim površinama.
– Duzan je da spreči rađanje neželjenih kućnih ljubimaca sterilizacijom – kastracijom i onemogućavanjem kontakta mužjaka i zenke.
– Odgovoran vlasnik je duzan da nađe odgovarajući smestaj u koliko više nije u stanju,u mogucnosti da se stara o svom kućnom ljubimcu.
– Ukoliko je izgubio svog ljubimca vlasnik je duzan da bez odlaganja a najkasnije u roku od tri dana od gubitka, prijavi nestanak nadležnom organu lokalne samouprave i veterinarskoj sluzbi. U koliko u datom roku od tri dana vlasnik ne prijavi nestanak svog ljubimca smatra se da je napustio životinju. Lice koje pronađe izgubljenu životinju dužno je da prijavi bez odlaganja najbliže registrovano prihvatiliste radi sto bržeg zbrinjavanja životinje.
– Ne sme držati životinju stalno vezanu na lancu ili na bilo koji drugi sličan način, osim na produženu vodilicu.
– Vodi računa da njegov ljubimac bezbedno putuje da ima svoj pasoš, i da mu omogući adekvatan smesten na način koji onemogućava bilo kakvu vrstu povređivanja i patnje prilikom putovanja.
– Odgovoran vlasnik uči svoju decu da poštuju i vole sve životinje i dase prema njima odnose odgovorno i humano.

9. Kućni ljubimci

Član 53
Vlasnik, odnosno držalac kućnog ljubimca dužan je da obezbedi kućnom ljubimcu brigu, negu i smeštaj, u skladu sa vrstom, rasom, polom, starošću, kao i fizičkim i biološkim specifičnostima i potrebama u ponašanju i zdravstvenom stanju kućnog ljubimca.

Psi koji se drže kao kućni ljubimci, a koji mogu predstavljati opasnost za okolinu, moraju se držati na propisani način.

Ministar propisuje način držanja pasa iz stava 2. ovog člana.

Član 54
Organi jedinica lokalne samouprave dužni su da izrade i sprovode program kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka prema specifičnostima sredine.

Organi jedinica lokalne samouprave propisuju mesto i način izvođenja kućnih ljubimaca, a naročito pasa i mačaka na javne površine.

Član 55
Kućni ljubimci obeležavaju se i evidentiraju u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo.

Vlasnik, odnosno držalac kućnih ljubimaca, dužan je da pravilnim držanjem i drugim merama i sredstvima spreči da kućni ljubimci ugroze ljude i okolinu.

Vlasnik, odnosno držalac kućnih ljubimaca, dužan je da spreči rađanje neželjenih kućnih ljubimaca, i to onemogućavanjem kontakta mužjaka i ženke i primenom kontracepcije, kastracije i sterilizacijom ženke.

Ako vlasnik, odnosno držalac kućnih ljubimaca nije u mogućnosti da se dalje brine o njima, dužan je da im obezbedi odgovarajući smeštaj.

Član 56
Vlasnik, odnosno držalac kućnih ljubimaca, koji se bavi reprodukcijom kućnih ljubimaca u komercijalne svrhe dužan je da brine o zaštiti zdravlja, života i dobrobiti legla.

Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da licu kojem ustupe ili prodaju kućnog ljubimca predaju i pismeno uputstvo o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca, kao i druge podatke koje su od značaja za držanje kućnog ljubimca, a naročito u pogledu higijene, ishrane, rasnih odlika, karaktera, osnovne obuke, socijalizacije i održavanja kondicije.

Lice iz stava 1. ovog člana odgovorno je za mane i dobrobit potomstva ili ženskog roditelja.

Član 57
Kućni ljubimci ne smeju se držati, reprodukovati i koristiti za:

1) rad, odnosno vuču i nošenje tereta, osim rasa pasa koje su prilagođene i obučene za ovu namenu;

2) ishranu, odnosno proizvodnju hrane, kože, krzna, kao i u druge komercijalne svrhe.

Vlasnik, odnosno držalac psa ne sme držati psa stalno vezanog na lancu ili na drugi sličan način vezanog, osim ako je vezan na produženu vodilicu.

O NAMA

Koalicija Za Život je međunarodna neprofitna nevladina organizacija,
osnovana i registrovana u avgustu 2015. godine u Beogradu,
Srbija gde se i njeno sedište nalazi.

PRATITE NAS

SOCIAL-YOU-TUBEKOALICIJA-ZA-ZIVOT